Αιτήσεις για θέσεις εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής

Spread the love

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής δέχεται την υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερομένους για προσωπικό:

φυλακτικό και καθαριότητας

από τις 31/12/2019 έως τις 9/1/2020 όπως περιγράφεται στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΔΑ: Ψ7ΕΟ4653Π4-ΦΡΙ

Ημ/νία: 30/12/2019
Α.Π.: ΥΠΠΟΑΤΛΑΓΙΕΚ ΕΦΑΑΝΑΤΙΔΟΥ/721 501.513781 158037450
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ημ/νία Έκδοσης 30/12/2019
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τμήμα Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης

Ταχ. Δ/νση:
Ταχ. Κωδ.:
Πληροφορίες:
Τηλεφ.:
FAX:
E-mail:

Λ. Συγγρού 98 100, Αθήνα
117.41
Αναστασία Σταϊκοπούλου
210.3216700 (εσωτ.145)
210.3240457
efaanat @culture.gr

Συμπλήρωση της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 6/2019
για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/τ. Α’/03 – 03 1994) «Σύσταση

ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25

2016 (ΦΕΚ 224/τ.Α’/02-12-2016) και του άρθρου 64 του Ν. 4590/2019
(ΦΕΚ17/τ.Α΄Π 2 2019).
2. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ Α/τ. Α’/14 03 2012) «Πειθαρχικό

Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων

Δημοσίου Δικαίου».
3. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 40 του Ν. 4049/2012 (ΦΕΚ 35/τ.Α’/ 23 02

2012) «Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων

αγώνων και λοιπές διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων εκτάκτου

προσωπικού» του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α’/31 10 2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου Ν. 4528/2013 (ΦΕΚ 50/τ.Α/16-3-2018),
6. Το ΠΔ. 702015 (ΦΕΚ 114/τ. Α/22-09 2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και

Αθλητισμού»,
7. Το Π.Δ.4/2016 (ΦΕΚ7/τ.Α΄/22 01 2018) «Νέος Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού &

Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
8. Το Π.Δ.83/2019(ΦΕΚ 121/τ.Α΄/9 07 2019) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών

και Υφυπουργών».