Τίποτα σχεδόν δεν γνωρίζουμε για τη ζωή του Ηράκλειτου ούτε και μπο­ρούμε να προσδιορίσουμε με ακρίβεια τις κυριότερες χρονολογίες της. Αυ­τό, όμως, που μπορούμε ίσως να κάνουμε, είναι να δεχτούμε όσα μας λέει ο Απολλόδωρος, ότι δηλαδή ο Ηράκλειτος βρισκόταν στην …

Ηράκλειτος Read more »

Δεν γνωρίζουμε σχεδόν τίποτα για τη ζωή του: γεννημένος στη Μίλητο, θα πρέπει να ήκμαζε γύρω στα 546 π.Χ. και να πέθανε το 528. Μαθητής και φίλος του Αναξίμανδρου, λέγεται ότι έγραψε ένα βιβλίο σε ιωνική διάλεκτο.  Όπως ακριβώς ο Αναξίμανδρος, έτσι …

Αναξιμένης Read more »

Νεότερος του Θαλή, ο Αναξίμανδρος γεννήθηκε το 611 π. Χ.· λέγεται πως πρώτος αυτός συνέγραψε έργο με τίτλο Περί Φύσεως, το 547 π.Χ., λίγο πριν από το θάνατο του: το βιβλίο αυτό μάλιστα υπήρχε και στη βιβλιοθήκη του Λυκείου, άρα ο Αριστοτέλης και ο Θεόφραστος …

Αναξίμανδρος Read more »

Η Μίλητος υπήρξε μια από τις πλέον ευημερούσες πόλεις της Μικρός Ασίας, καθώς και το λίκνο μιας πολύ μεγάλης φιλοσοφικής σχολής. Πολύ συχνά, ερχόταν σε ρήξη με τους γειτονικούς Λυδούς, στα τέλη του 7ου π.Χ. αιώνα, όμως, ο Θρασύβουλος, ο …

Οι Ίωνες ή Μιλήσιοι Φιλόσοφοι Read more »

Κατά τον Αριστοτέλη (Μετά τα Φυσικά, Ι, 983 β 20), ο Θαλής ο Μιλήσιος ήταν ο ιδρυτής της φιλοσοφίας των «φυσικών» ή«φυσιολόγων» που ασχολούνταν με την αναζήτηση φυσικών αιτίων και αποστρέφονταν συνεπώς τις θεωρησιακές αφαιρέσεις των«θεολόγων», οι οποίοι κατέφευγαν σε μύθους και υπερφυσικές ερμηνείες.

θυμίαμα ἀρώματα Πότνια Ῥέα, θύγατερ πολυμόρφου Πρωτογόνοιο, ἦ λῖς ταυροφόνος ἱερότροχον ἅρμα τιταίνει· τυμπανόδουπε, φιλοιστρομανές, χαλκόκροτε κούρη, μῆτερ Ζηνὸς ἄνακτος Ὀλυμπίου, αἰγιόχοιο, πάντιμ’, ἀγλαόμορφε, Κρόνου σύλλεκτρε μάκαιρα· οὔρεσιν ἣ χαίρεις θνητῶν τ’ ὀλολύγμασι φρικτοῖς· παμβασίλεια Ῥέα, πολεμόκλονος, ὀμβριμόθυμε· ψευδομένη σώτειρα, …

Ῥέας Read more »

θυμίαμα στύρακα Ἀϊθαλής, μακάρων τε θεῶν πάτερ ἠδὲ καὶ ἀνδρῶν, ποικιλόβουλ’, ἀμίαντε, μεγασθενές, ἄλκιμε Τιτάν· ὃς δαπανᾷς μὲν ἅπαντα καὶ αὔξεις ἔμπαλιν αὐτός· δεσμοὺς ἀρρήκτους ὃς ἔχεις κατ’ ἀπείρονα κόσμον·, αἰῶνος Κρόνε παγγενέτωρ, Κρόνε ποικιλόμυθε· Γαίης τε βλάστημα καὶ Οὐρανοῦ …

Κρόνου Read more »

θυμίαμα ποικίλα Πᾶνα καλῶ κρατερόν, νόμιον, κόσμοιο τὸ σύμπαν, οὐρανὸν ἠδὲ θάλασσαν ἰδὲ χθόνα παμβασίλειαν καὶ πῦρ ἀθάνατον τάδε γὰρ μέλη ἐστὶ τὰ Πανός. ἐλθέ, μάκαρ, σκιρτητά, περίδρομε, σύνθρονος Ὥραις, αἰγομελές, βακχευτά, φιλένθεος, ἀντροδίαιτε, ἁρμονίην κόσμοιο κρέκων φιλοπαίγμονι μολπῇ, φαντασιῶν …

Πανός Read more »

θυμίαμα λίβανον Ἥρακλες ὀβριμόθυμε, μεγασθενές, ἄλκιμε Τιτάν, καρτερόχειρ, ἀδάμαστε, βρύων ἄθλοισι κραταιοῖς, αἰολόμορφε, χρόνου πάτερ, ἀίδιός τε εὔφρων, ἄρρητ’, ἀγριόθυμε, πολύλλιτε, παντοδυνάστα· παγκρατὲς ἦτορ ἔχων, κάρτος μέγα, τοξότα, μάντι· παμφάγε, παγγενέτωρ, πανυπέρτατε, πᾶσιν ἀρωγέ· ὃς θνητοῖς κατέπαυσας ἀνήμερα φῦλα διώξας, …

Ἡρακλέος Read more »

θυμίαμα ἀρώματα Ὦ Φύσι, παμμήτειρα θεά, πολυμήχανε μῆτερ, οὐρανίη, πρέσβειρα, πολύκτιτε δαῖμον, ἄνασσα, πανδαμάτωρ, ἀδάμαστε, κυβερνήτειρα, παναυγής, παντοκράτειρα, τετιμεν’ ἀεὶ, πανυπέρτατε δαῖμον, ἄφθιτε, πρωτογένεια, παλαίφατε, κυδιάνειρα, ἐννυχίη, πολύπειρε, σελασφόρε, δεινοκαθέκτε, ἄψοφον ἀστραγάλοισι ποδῶν ἴχνος εἱλίσσουσα, ἁγνή, κοσμήτειρα θεῶν ἀτελής τε …

Φύσεως Read more »