Ο Αρκάς μέσω του Facebook έδωσε το καλύτερο αποχαιρετισμό για τον μεγάλο επιστήμονα Stephen Hawkings

Ο Αρκάς μέσω του Facebook έδωσε το καλύτερο αποχαιρετισμό για τον μεγάλο επιστήμονα Stephen Hawkings

θυμίαμα ἀρώματα Πότνια Ῥέα, θύγατερ πολυμόρφου Πρωτογόνοιο, ἦ λῖς ταυροφόνος ἱερότροχον ἅρμα τιταίνει· τυμπανόδουπε, φιλοιστρομανές, χαλκόκροτε κούρη, μῆτερ Ζηνὸς ἄνακτος Ὀλυμπίου, αἰγιόχοιο, πάντιμ’, ἀγλαόμορφε, Κρόνου σύλλεκτρε μάκαιρα· οὔρεσιν ἣ χαίρεις θνητῶν τ’ ὀλολύγμασι φρικτοῖς· παμβασίλεια Ῥέα, πολεμόκλονος, ὀμβριμόθυμε· ψευδομένη σώτειρα, …

Ῥέας Read more »

θυμίαμα στύρακα Ἀϊθαλής, μακάρων τε θεῶν πάτερ ἠδὲ καὶ ἀνδρῶν, ποικιλόβουλ’, ἀμίαντε, μεγασθενές, ἄλκιμε Τιτάν· ὃς δαπανᾷς μὲν ἅπαντα καὶ αὔξεις ἔμπαλιν αὐτός· δεσμοὺς ἀρρήκτους ὃς ἔχεις κατ’ ἀπείρονα κόσμον·, αἰῶνος Κρόνε παγγενέτωρ, Κρόνε ποικιλόμυθε· Γαίης τε βλάστημα καὶ Οὐρανοῦ …

Κρόνου Read more »

θυμίαμα ποικίλα Πᾶνα καλῶ κρατερόν, νόμιον, κόσμοιο τὸ σύμπαν, οὐρανὸν ἠδὲ θάλασσαν ἰδὲ χθόνα παμβασίλειαν καὶ πῦρ ἀθάνατον τάδε γὰρ μέλη ἐστὶ τὰ Πανός. ἐλθέ, μάκαρ, σκιρτητά, περίδρομε, σύνθρονος Ὥραις, αἰγομελές, βακχευτά, φιλένθεος, ἀντροδίαιτε, ἁρμονίην κόσμοιο κρέκων φιλοπαίγμονι μολπῇ, φαντασιῶν …

Πανός Read more »

θυμίαμα λίβανον Ἥρακλες ὀβριμόθυμε, μεγασθενές, ἄλκιμε Τιτάν, καρτερόχειρ, ἀδάμαστε, βρύων ἄθλοισι κραταιοῖς, αἰολόμορφε, χρόνου πάτερ, ἀίδιός τε εὔφρων, ἄρρητ’, ἀγριόθυμε, πολύλλιτε, παντοδυνάστα· παγκρατὲς ἦτορ ἔχων, κάρτος μέγα, τοξότα, μάντι· παμφάγε, παγγενέτωρ, πανυπέρτατε, πᾶσιν ἀρωγέ· ὃς θνητοῖς κατέπαυσας ἀνήμερα φῦλα διώξας, …

Ἡρακλέος Read more »

θυμίαμα ἀρώματα Ὦ Φύσι, παμμήτειρα θεά, πολυμήχανε μῆτερ, οὐρανίη, πρέσβειρα, πολύκτιτε δαῖμον, ἄνασσα, πανδαμάτωρ, ἀδάμαστε, κυβερνήτειρα, παναυγής, παντοκράτειρα, τετιμεν’ ἀεὶ, πανυπέρτατε δαῖμον, ἄφθιτε, πρωτογένεια, παλαίφατε, κυδιάνειρα, ἐννυχίη, πολύπειρε, σελασφόρε, δεινοκαθέκτε, ἄψοφον ἀστραγάλοισι ποδῶν ἴχνος εἱλίσσουσα, ἁγνή, κοσμήτειρα θεῶν ἀτελής τε …

Φύσεως Read more »

θυμίαμα ἀρώματα Κλῦθι, θεὰ βασίλεια, φαεσφόρε, δῖα Σελήνη, ταυρόκερως Μήνη, νυκτιδρόμε, ἠεροφοῖτι, ἐννυχίη, δαιδοῦχε, κόρη, εὐάστερε, Μήνη, αὐξομένη καὶ λειπομένη, θῆλύς τε καὶ ἄρσην, αὐγήτειρα, φίλιππε, χρόνου μῆτερ, φερέκαρπε, ἠλεκτρίς, βαρύθυμε, καταυγάστειρα, λοχείη, πανδερκής, φιλάγρυπνε, καλοῖς ἄστροισι βρύουσα, ἡσυχίῃ χαίρουσα …

Εἰς Σελήνην Read more »

θυμίαμα λιβανομάνναν Κλῦθι μάκαρ, πανδερκὲς ἔχων αἰώνιον ὄμμα, Τιτὰν χρυσαυγής, Ὑπερίων, οὐράνιον φῶς, αὐτοφυής, ἀκάμας, ζῴων ἡδεῖα πρόσοψι, δεξιὲ μὲν γενέτωρ ἠοῦς, εὐώνυμε νυκτός, κρᾶσιν ἔχων ὡρῶν, τετραβάμοσι ποσσὶ χορεύων, εὔδρομε, ῥοιζήτωρ, πυρόεις, φαιδρωπέ, διφρευτά, ῥόμβου ἀπειρεσίου δινεύμασιν οἶμον ἐλαύνων, …

Εἰς Ἥλιον Read more »

θυμίαμα σμύρναν Πρωτόγονον καλέω διφυῆ, μέγαν, αἰθερόπλαγκτον, ᾠογενῆ, χρυσέῃσιν ἀγαλλόμενον πτερύγεσσιν, ταυρωπόν, γένεσιν μακάρων θνητῶν τ’ ἀνθρώπων, σπέρμα πολύμνηστον, πολυόργιον, Ἠρικεπαῖον, ἄρρητον, κρύφιον ῥοιζήτορα, παμφαὲς ἔρνος, ὄσσων ὃς σκοτόεσσαν ἀπημαύρωσας ὁμίχλην πάντῃ δινηθεὶς πτερύγων ῥιπαῖς κατὰ κόσμον λαμπρὸν ἄγων φάος …

Πρωτογόνου Read more »

θυμίαμα ἀρώματα Ἄστρων οὐρανίων ἱερὸν σέλας ἐκπροκαλοῦμαι  εὐιέροις φωνῇσι κικλήσκων δαίμονας ἁγνούς. Ἀστέρες οὐράνιοι, Νυκτὸς φίλα τέκνα μελαίνης, ἐγκυκλίοις δίνῃσι περιθρόνιοι κυκλέοντες. ἀνταυγεῖς, πυρόεντες, ἀεὶ γενετῆρες ἁπάντων, μοιρίδιοι, πάσης μοίρης σημάντορες ὄντες, θνητῶν ἀνθρώπων θείην διέποντες ἀταρπόν, ἑπταφαεῖς ζώνας ἐφορώμενοι, …

Ἄστρων Read more »