Ο κατάλογος των Πυθαγορείων του Ιαμβλίχου

Spread the love

Εξ όλων των Πυθαγορείων είναι φυσικόν οι περισσότεροι να παρέμειναν άγνωστοι. Εκ των γνωστών τα ονόματα είναι τα έξης:

1) Κροτωνιάται: Ιππόστρατος, Δύμας, Αίγων, Αίμων, Σίλλος, Κλεοσθένης Αγέλας, Επίσυλος, Φυκιάδας. Έκφαντος, Τίμαιος (Ο Πλάτων τον αναφέρει ως Λοκρόν), Βούθος, Έρατος, Ιταναίος, Ρόδιππος, Βρύας, ‘Ενανδρος, Μυλλίας, Αντιμέδων, Αγέας, Λεόφρων, Αγύλος, Ονάτας, Ιπποσθένης, Κλεόφρων, Αλκμαίων, Δαμοκλής, Μίλων, Μένων.

2) Μεταποντίνοι: Βροντίνος, Παρμίσκος, Ορεστάδας, Λέων, Δαμάρμενος, Αινέας, Χιλάς, Μελησίας, Αριστέας, Λαφάων, Εύανδρος, Αγησίδαμος, Ξενοκάδης, Ευρύφημος, Αριστομένης, Αγήσαρχος, Αλκίας, Ξενοφάνης, Θράσεος, Εύρυτος, Επίφρων, Ειρίσκος Μεγιστίας, Λεωκύδης, Θρασυμήδης, Εύφημος, Προκλής, Αντιμένης, Λάκριτος, Δαμοτάγης, Πύρρων, Ρηξίδιος, Αλώπεκος, Αστύλος, Δακίδας, Αλίοχος Λακράτης, Γλυκίνος.

3) Ακραγαντίνοι: Εμπεδοκλής.

4) Ελεάται: Παρμενίδης.

5) Ταραντϊνοι: Φιλόλαος, Εύρυτος, Αρχύτας, Θεόδωρος, Αρίστιππος, Λύκων, Εστιαίος, Πολέμαρχος, Αστέας, Καινίας, Κλέων, Ευρυμέδων, Αρκέας, Κλειναγόρας, Άρχιτπτος, Ζώπυρος, Εύθυνος, Δικαίαρχος, Φιλωνίδης, Φροντίδας, Λύσις, Λυσίβιος, Δεινοκράτης, Εχεκράτης, Πακτίων, Ακουσιλάδας, Ικκος, Πεισικράτης, Κλεάρατος, Λεοντεύς, Φρύνιχος, Σμιχίας, Αριστοκλείδας, Κλεινίας, Αδροτέλης, Πεισίρροδος, Βρύας, Ελανδρος, Αρχεμαχος, Μιμνόμαχος, Ακμονίδας, Δικάς, Καροφαντίδας.

6) Συβαρίται: Μέτωπος, Ίππασος, Πρόξενος, Ευάνωρ, Λεάναξ, Μενέστωρ, Διοκλής, Έμπεδος, Τιμάσιος, Πτολεμαίος, Ένδιος, Τυρσηνός.

7) Καρχηδόνιοι: Μιλτιάδης, Άνθην, Οδίος, Λεόκριτος.

8) Πάριοι: Αιήτιος, Φαινεκλής, Δεξίθεος, Αλκίμαχος, Δείναρχος, Μέτων, Τίμαιος, Τιμησιάναξ, Εύμοιρος, Θυμαρίδας.

9)    Λοκροί: Γύττιος, Ξένων, Φιλόδαμος, Ευτέτης, Εύδικος, Σθενωνίδας, Σωσίστροπος, Ευθύνους, Ζάλευκος, Τιμάρης.

10) Ποσειδωνιάται: Αθάμας, Σίμος, Πρόξενος, Κράνοος, Μύης, Βαθύλαος, Φαίδων.

11) Λευκανοί: Όκκελος και Όκκιλος αδελφοί, Ορέσανδρος, Κέραμβος.

12) Δαρδανείς: Μαλλιών.

13) Αργείοι: Ιππομέδων, Τιμοσθένης, Ευέλθων, Θρασύδαμος, Κρίτων, Πολύκτωρ.

14) Λάκωνες: Αυτοχαρίδας, Κλεάνωρ, Ευρυκράτης.

15) Υπερβόρειοι: Αβαρις.

16) Ρηγίνοι: Αριστείδης, Δημοσθένης, Αριστοκράτης, Φύτιος, Ελικάων, Μνησίβουλος, Ιππαρχίδης, Ευθοσίων, Εύθυκλής, Όψιμος, Κάλαϊς.

17) Συρακόσιοι: Λεπτίνης, Φιντίας, Δάμων.

18) Σάμιοι: Μέλισσος, Λάκων, Άρχιππος, Ελώριππος, Έλωρις, Ίππων.

19) Καυλωνιάται: Καλλίδροτος, Δίκων, Νάστας, Δρυμών,Ξέντας.

20) Φλιάσιοι: Διοκλής, Εχεκράτης, Πολύμναστος, Φάντων.

21) Σικυώνιοι: Πολιάδης, Δήμων, Στράτιος, Σωσθένης.

22) Κυρηναίοι: Πρώρος, Μελάνιππος, Αριστάγγελος, Θεόδωρος.

23) Κυζικηνοί: Πυθόδωρος, Ιπποσθένης, Βούθηρος, Ξενόφιλος.

24) Καταναίοι: Χαρώνδας, Λυσιάδης.

25) Κορίνθιοι: Χρύσιππος.

26) Τυρρηνοί: Ναυσίθοος.

27) Αθηναίοι: Νεόκριτος.

28) Ποντικοί· (εκ Πόντου): Λύραμνος.

— Οι πάντες 218.

Αι επιφανέσταται Πυθαγορίδες γυναίκες ήσαν κατά τον Ιάμβλιχον: Τιμύχα γυνή η Μυλλία του Κροτωνιάτου, Φίλτυς θυγάτηρ Θεόφριος του Κροτωνιάτου, Βυνδάκου αδελφή, Οκκελώ και Εκκελώ αι Λευκαναί, Χειλωνίς θυγάτηρ Χείλωνος του Λακεδαιμονίου, Κρατησίκλεια Λάκαινα γυνή Κλεάνορος του Λακεδαιμονίου, Θεανώ γυνή του Μεταποντίνου Βροτίνου, Μυία γυνή Μίλωνος του Κροτωνιάτου, Λασθένεια Αρκάδίσσα, Αβροτέλεια Αβροτέλους θυγάτηρ του Ταραντίνου, Εχεκράτεια Φλιασία, Τυρσηνίς Συβαρίτις, Πεισιρρόδη Ταραντίς, Νισθεάδουσα Λάκαινα, Βοιώ Αργεία, Βαβέλυκα Αργεία, Κλεαίχμα αδελφή Αυτοχαρίδα του Λάκωνος.
— Εν όλω 17.

Εγκυκλοπεδικό λεξικό «ΗΛΙΟΥ»

Leave a Reply